Prostorni plan uređenja Općine

Važeći prostorni plan uređenja Općine Breznica

“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/03, 06/04, 24/06, 30/11 i 28/20.

II – Kartografski prikazi:

Nositelj izrade:
Općina Breznica

Izrađivač:
Županijski zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije