Donesen Proračun za 2024. godinu

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca donesene su Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu i novi Proračun Općine Breznica za 2024. godinu.

Statut Općine Breznica – savjetovanje

Općina Breznica poziva građane na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju pri donošenju novog Statuta Općine Breznica. Hrvatski sabor donio je 15. prosinca 2020. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 144/20). Po članku 32. Zakona Općina je dužna uskladiti svoj Statut s odredbama novog Zakona.

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Breznica, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Breznica.

Prijedlog novog Statuta Općine Breznica možete preuzeti ovdje, a Vaše prijedloge, primjedbe i komentare na tekst Prijedloga Statuta možete slati na e-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr. Savjetovanje je otvoreno do 26.02.2021. godine, a nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Statuta Općine Breznica

Prijedlog Proračuna za 2021. godinu – savjetovanje

Općina Breznica poziva građane da sudjeluju u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu možete pronaći na linku “Savjetovanja s javnošću”. Savjetovanje je otvoreno do: 09.12.2020.

Poziv za sudjelovanje u izradi Plana razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2020.-2030. godine

Poštovani stanovnici,

Općina Breznica započela je s izradom Plana razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2020.-2030. godine. Planom razvoja Općine Breznica nastoji se izraditi strateški akt kojim će se definirati željeni razvojni smjerovi te ukupan gospodarski i društveni razvoj.

Ovim putem pozivamo vas na sudjelovanje u ispunjavanju anonimne Ankete čime pridonosite u procesu izrade Plana razvoja Općine. Kako bi podaci bili relevantni i upotrebljivi potrebno je pristupiti anketi odgovorno s namjerom doprinosa u razvoju Općine Breznica. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za spomenutu namjenu.

Anketu za Plan razvoja Općine Breznica možete naći ovdje.