Statut Općine Breznica – savjetovanje

Općina Breznica poziva građane na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju pri donošenju novog Statuta Općine Breznica. Hrvatski sabor donio je 15. prosinca 2020. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 144/20). Po članku 32. Zakona Općina je dužna uskladiti svoj Statut s odredbama novog Zakona.

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Breznica, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Breznica.

Prijedlog novog Statuta Općine Breznica možete preuzeti ovdje, a Vaše prijedloge, primjedbe i komentare na tekst Prijedloga Statuta možete slati na e-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr. Savjetovanje je otvoreno do 26.02.2021. godine, a nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Statuta Općine Breznica