Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za kalendarsku 2024. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o stipendijama Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 22/99) i članka 46. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/2021), općinski načelnik Općine Breznica raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku 2024. godinu.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave u “Varaždinskim vijestima” i web stranici Općine na adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag.

Ponovljeni natječaj za prodaju nekretnine – čkbr. 319/10 k.o. Bisag

Budući da na natječaj raspisan 01.06.2023. godine nije pristigla ni jedna ponuda, načelnik Općine Breznica ponovno raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Breznica:

  • čestica kat. br. 319/10 k.o. Bisag, livada u Bisagu, upisana u z.k. ul. br. 1382, površine 4.316 m2.

Više informacija možete pronaći u tekstu natječaja.

Natječaj za prodaju nekretnine – čkbr. 319/10 k.o. Bisag

Načelnik Općine Breznica raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Breznica:

  • čestica kat. br. 319/10 k.o. Bisag, livada u Bisagu, upisana u z.k. ul. br. 1382, površine 4.316 m2.

Više informacija možete pronaći u tekstu natječaja.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15 i 37/21), članka 46. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/21) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 46/20 i 21/22), načelnik Općine Breznica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Breznica u 2023. godini

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 17. svibnja 2023. godine.