Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Podsjećamo građane da će koncesionar Eko Flor vršiti prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta prema sljedećem rasporedu:

  • u utorak, 04.07.2023. godine i
  • u petak, 03.11.2023. godine

na sljedećim lokacijama:

  1. na lokaciji Drašković 56, kod vatrogasnog doma, u vremenu od 08:00 do 09:00 sati,
  2. na lokaciji Bisag 23, kod zgrade Općine, u vremenu od 09:15 do 10:15 sati,
  3. na lokaciji Breznica 66, na parkiralištu nasuprot vatrogasno-lovačkog doma u Breznici (uz državnu cestu Zagreb – Varaždin), u vremenu od 10:30 sati do 11:30 sati i
  4. na lokaciji Breznica 233A (Brstec) kod vatrogasnog doma, u vremenu od 11:45 do 12:45 sati.

Građani mogu bez naknade predati otpad manjih količina koji su odvojili u kućanstvu na mobilnom reciklažnom dvorištu. Građani mogu na mobilno reciklažno dvorište bez naknade dovesti količinu građevnog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje: problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpada te otpadne (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na mobilna reciklažna dvorišta.